Categories
วิธีการใช้งาน

ตั้งค่าดูกล้อง gDMSS

ดาวน์โหลด App จาก iOS และ Android ที่ชื่อว่า
gDMSS Plus

App gDMSS

การตั้งค่าเริ่มต้น

1.เพิ่มกล้องด้วยหมายเลขซีเรียล

ไปที่เมนู Device Manager
กดเครื่องหมายบวก
เลือก SN/Scan
เลือกเมนูหลักรูปบ้าน
เลือกดูภาพสด – Live
ดูออนไลน์ได้สำเร็จ
ถ้าต้องการดูภาพที่ชัดขึ้นให้เลือก ที่ HD (แต่ช้า)
ถ้าต้องการดูแบบเร็วๆ เลือก SD