Categories
ผลงานติดตั้งอิสโก้

โรงแรมเมอร์เคียว

ผลงานติดตั้งระบบ WiFi ภายในโรงแรม
Hotel wifi Koh Samui

เพื่อควบคุมการใช้งานของผู้เข้าใช้งานประมาณ 150 คนพร้อมกัน
เพื่อการครอบคลุม ถึงห้องพัก 36 ห้อง
และส่วนให้บริการในพื้นที่สระว่ายน้ำของโรงแรม